مراسم قرعه کشی و جــشــن صــبــح نــیــمــه شــعــبــانــ144720

 

 

 

فقط تا روز جمعه 30 فروردین فرصت دارید
جهت شرکت در

#دهــمــیــن #مــســابــقــه بــزرگ #کــتــابــخــوانــیــ
بــه #اســتــقــبــال #ظــهــور

@Beesteghbalezohoor

فــایــل کــتــابــ...

http://haramein.ir/index.php/news/149-2019-03-15-16-54-30
مراسم قرعه کشی
و جــشــن صــبــح نــیــمــه شــعــبــانــ

@Beesteghbalezohoor
بــه امــیــد ظــهــور مــولــا صــاحــب الــزمــانــ


نــذر ظــهــور صــلــوات